เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สภาพอากาศ
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ขณะนี้: 0 ท่าน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้: 36 ท่าน
เข้าชมทั้งหมด: 6663 ท่าน
player

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา

        ที่มาของชื่อ เริ่มต้นจากลุงไสว ศรียา ได้สร้างผลงานด้านขยายพันธ์ุพืช ตกแต่งพันธุ์ไม้แฟนซี ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้กับเครื่องยนต์ใช้ในการเกษตร การพัฒนาดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนชื่อเสียงของลุงไสว ศรียา กลายเป็นสัญลักษณ์และใช้นามสกุลต่อท้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ว่า“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา” 

           องค์ความรู้ เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องการใช้สารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ แปลงสาธิตทางการเกษตรในการตกแต่งต้นไม้แฟนซี

       วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด สืบทอดภูมิปัญญา ให้กับคนทุกระดับ     

                                                                                                                                                   การบริหารจัดการ ใช้กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสมาชิกในการขับเคลื่อน มีโครงสร้าง คณะกรรมการ กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยลุงไสว ศรียา เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนใช้หลักประชาธิปไตยในการส่งเสริมกิจกรรม มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพึ่งพิงกันระหว่างชุมชนกับเครือข่าย มีการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ แลกเปลี่ยนผลผลิต จัดการความรู้ให้เป็นระบบ เริ่มจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ จากลุงไสว ศรียา สู่บุคคลอื่น หรือชุมชน

            เป้าหมาย เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งในสถานีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครนายก

ลุงไสว ศรียา

            หากกล่าวถึงการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลุงไสว ศรียา ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำแนวปรัชญาดังกล่าวมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จและนำออกเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของสังคมผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีจุดเด่นที่เทคนิคการขยายพืชพันธุ์ ต้นไม้แฟนซี ผลไม้ขวด การผลิตไบโอดีเซล การแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการเป็นวิทยากร ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่มีเทคนิคการนำเสนอไม่ด้อยไปกว่านักจัดรายการทอล์คโชว์ฯ 

            ลุงไสว ศรียา เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2485 เป็นบุตรของนายบุญมี และนางเปรื่อง ศรียา เป็นชาวจังหวัดนครนายก ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

       การศึกษาเริ่มต้นที่ประถมศึกษาโรงเรียนวัดท่าด่าน ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดอุดมธานี และเพราะการที่ลุงไสว ศรียา มีความสนใจในเครื่องยนต์กลไก จึงเรียนต่อด้านวิชาชีพช่างยนต์ที่โรงเรียนส. สะพานมอญ 

      ลุงไสว ศรียา เคยประกอบอาชีพหลายด้าน อาทิ เปิดร้านซ่อมรถ เกษตรกร นักการภารโรง ชีวิตมาพลิกให้กลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมของครอบครัวอย่างจริงจังอีกครั้ง เมื่อลุงไสว ศรียา ได้ดำเนินการปลูกกิ่งพันธุ์มะม่วง 100 ต้นในพื้นที่ 1 งาน และขยายพันธุ์มะม่วงโดยการทาบกิ่งตามที่นายถาวร ชูผล เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้นำมาให้และคอยติดตามให้คำแนะนำให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากเกษตรกรรายอื่นด้วย ตกแต่งพันธุ์ไม้แฟนซี ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ใช้กับเครื่องยนต์ใช้ในการเกษตร การพัฒนาดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนประสบความสำเร็จ จึงได้ขยายพื้นที่เพราะปลูกจาก 1 งาน เป็น 10 ไร่และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเกิด ณ ตำบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

             การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ นอกจากลุงไสว ศรียา จะเป็นวิทยากรภายในแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและวิทยากรภายนอกสถานที่แล้วได้สื่อสารผ่านมัลติมีเดียด้วย ที่สำคัญอย่างยิ่งคือผู้เข้าเยี่ยมชมเข้ารับฟังได้ช่วยประชาสัมพันธ์ปากต่อปากให้อีกช่องทางหนึ่ง โดยย้ำฝากแก่ผู้ฟังเสมอ ๆ ว่า “คนเราต้องใฝ่หาความรู้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร และต้องขยัน อย่าขี้เกียจ จะทำให้ประสบความสำเร็จ อย่างที่ลุงทำอยู่ทุกวันนี้”

จากผลงานที่ลุงไสว ศรียา ได้ปฏิบัติมา หลายหน่วยงานได้มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติไว้เป็นจำนวนมาก เช่น    

         ♦ การรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. 2555 ชนิดพืช ขนุน มะไฟ และมะยงชิด จากกรมวิชาการเกษตร
         ♦ รางวัลโครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป ปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
         ♦ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตรกรรม ปี 2553 จากกระทรวงวัฒนธรรม
         ♦ รางวัลบุคคลที่ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2552 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
         ♦ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ด้านเกษตรกรรม ภาคกลางและตะวันออก ปี 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         ♦ รางวัลครอบครัวเข้มแข็ง ปี 2552 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์
         ♦ รางวัลนวัตกรรมทางการเกษตร ปี 2552 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
         ♦ รางวัล 76 คนดีนำทาง แทนคุณแผ่นดิน ปี 2552 จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
         ♦ รางวัลเกษตรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จากมูนิธิรักบ้านเกิด
         ♦ เกษตรกรดีเด่น ปี 2551 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานครนายก
         ♦ นักศึกษาดีเด่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครนายก ปี 2539
         ♦ ครอบครัวพัฒนาตัวอย่าง ปี 2539
         ♦ รางวัลโล่สิงห์ทองคำ ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2535 จากกระทรวงมหาดไทย
         ♦ รางวัลพ่อตัวอย่าง ปี 2535 จากกระทรวงมหาดไทย
         ♦ รางวัลชนะเลิศการประกวดผลไม้ประจำปี (ส้มโอทองดี) ปี 2535
         ♦ เกษตรกรดีเด่น จังหวัดนครนายก ปี 2534 จากกรมการส่งเสริมเกษตร
         ♦ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2534